[Main Menu]
• [-->]

[Tytuł]

W pierwszej fazie remontu, który rozpoczęto w 2010 roku, prace koncentrowały się na zewnętrznych partiach zabytku. Pierwszym punktem programu remontu dworu w Udryczach była wymiana pokrycia dachu, kóry był nieszczelny oraz wymiana części jego konstrukcji drewnianej  bądź jej wzmocnienie. Kolejnym krokiem była rekonstrukcja tarasu i schodów od strony elewacji ogrodowej. W czasie tych prac wykonano równiez izolacjęprzeciwwilgociową fundamentów w tej części budynku. Na odsłoniętych spod ziemi fragmentach ścian odkryto pozostałości detali architektonicznych świadczących o tym, że w czasie gdy budynek powstawał poziom gruntu był niższy. Okazało się, że Dwór  podobnie jak  Oficyna, został przez lata  trochę  " zasypany" . W latach 2012-2013 sukcesywnie remontowano pozostałe ściany fundamentowe. Po zakończeniu prac ziemnych budynek wyłonił się z ziemi.  Kolejny trwający do dnia dzisiejszego etap  prac zewnętrznych to kapitalny remont elewacji polegający na zdjęciu pozostałości starych zawilgoconych tynków, uzupełnieniu ubytków z nowej cegły i wykonaniu nowych wypraw tynkarskich.  

Koszty remontów dachu i jego konstrukcji oraz remontu fundamentów i murów zostały częściowo pokryte z funduszy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie.

[link]
2007 rok stan przed remontem 2009 rok -  elewacja ogrodowa przed remontem 2012 rok - w trakcie prac tynkarskich i remontu tarasu 2013 rok - widok od strony północnej 2014 - prace tynkarskie przy elewacji frontowej 2014 - po zakończeniu prac tynkarskich 2017 rok - widok od strony południowo-zachodniej 2017 rok - widok od strony południowej